مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2010 Planzet Planzet ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Jun Awazu " بدون دیدگاه.